aura capital investment
Aura Capital là mái nhà của ….. Ngôi nhà, bắt nguồn từ 5 lĩnh vực khác nhau. Đúng như truyền thống, mỗi thương hiệu được xây dựng dựa trên một bản sắc riêng, và tập trung phát triển vì mục đích chung là phát triển con người.
food & beverage
education
enviroment
technology
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTERS