Đầu tư

Danh mục đầu tư của Aura Capital hiện nay gồm hơn 10 doanh nghiệp SMEs thuộc nhiều ngành nghề khác nhau: Thực phẩm, bất động sản, giáo dục, công nghệ,… đang hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, nhằm gia tăng đầu tư vào các SME, Aura Capital Group đang thành lập các quỹ đầu tư: