CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BẢN NIÊN NĂM 2020

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BÁN NIÊN NĂM 2020

Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên năm 2020, click here

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020, click here

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2020

– BCTC riêng Quý 2/2020, click here

– BCTC hợp nhất Quý 2/2020, click here

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2020

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2020

– BCTC riêng Quý 1/2020, click here

– BCTC hợp nhất Quý 1/2020, click here

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2019 SAU KIỂM SOÁT

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2019 SAU KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính riêng bán niên 2019 sau kiểm toán, click here

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 sau kiểm toán, click here

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ HỌP QUÝ 2 NĂM 2020

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ HỌP QUÝ 2 NĂM 2020

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019, chi tiết vui lòng xem tại đây