CÁC DỰ ÁN ĐANG THAM GIA

Dự án Sonar Coffe 

Sonar Coffe được thành lập vào năm 2020 với khát vọng trở thành Coffe High Tech dẫn đầu thị trường Việt Nam trong vòng 5 năm tới

Vòng Founder 100%
Giai đoạn: IDEA 100%
Giai đoạn: CONCEPT 76%
Giai đoạn: BUILD UP 92%
Giai đoạn: OPERATION 84%
Vòng VC 8%

Dự án Sonar Coffe 

Sonar Coffe được thành lập vào năm 2020 với khát vọng trở thành Coffe High Tech dẫn đầu thị trường Việt Nam trong vòng 5 năm tới

Vòng Founder 100%
Giai đoạn: IDEA 100%
Giai đoạn: CONCEPT 76%
Giai đoạn: BUILD UP 92%
Giai đoạn: OPERATION 84%
Vòng VC 8%

Dự án Sonar Coffe 

Sonar Coffe được thành lập vào năm 2020 với khát vọng trở thành Coffe High Tech dẫn đầu thị trường Việt Nam trong vòng 5 năm tới

Vòng Founder 100%
Giai đoạn: IDEA 100%
Giai đoạn: CONCEPT 76%
Giai đoạn: BUILD UP 92%
Giai đoạn: OPERATION 84%
Vòng VC 8%