Hội Đồng Quản Trị

Mục tiêu ưu tiên của Hội đồng quản trị là định hướng phát triển doanh nghiệp, luôn ưu tiên việc nâng cao giá trị doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích cho tập thể công ty. Nhiệm vụ chính của Hội đồng quản trị là đề ra những kế hoạch phát triển ngắn hạn cũng như dài hạn, đưa ra quyết định cho những chiến lược chính của tập đoàn, đồng thời là cơ quan giám sát quá trình triển khai và thực thi các chiến lược đã thông qua

Ông ĐẬU MINH NHẬT

Chủ tịch Hội đồng quản trị Aura Capital

Ông MARCUS LENG

Thành Viên HĐQT

Bà KHUẤT LÊ HƯƠNG

Phó Chủ Tịch HĐQT

Phụ trách khu vực miền Bắc

Ông HỒ QUANG MINH

Thành Viên HĐQT

Ông MAI THANH QUANG

Thành Viên HĐQT

Ban Tổng Giám Đốc

Mục tiêu đề ra của ban Giám Đốc là phát triển các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở tất cả bộ phận, chi nhánh, để doanh nghiệp ngày càng đi lên, vững mạnh và đạt vị trí cao trên thương trường. Đồng thời đưa ra những đề xuất, chiến lược cho doanh nghiệp thích ứng với những đổi thay của môi trường kinh doanh.

Ông MAI THANH QUANG

Tổng Giám Đốc Aura Capital

Ông DIỆP GIA HOÀNG

Giám Đốc Vận Hành

Bà NGUYỄN THỊ THU THẢO

Giám Đốc Tài Chính

Ông MARCUS LENG

Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ