AURA CAPITAL MODEL

Mô hình kinh doanh của Aura được đặt trong một tầm nhìn dài hạn dựa trên chiến
lược tăng trưởng theo cấp số nhân của dự án và danh mục đầu tư, kích thích sự sáng tạo và xuất sắc.
Mô hình này mang đến sự thành công cho Nhóm và đảm bảo một tương lai đầy hứa hẹn.

DANH MỤC ĐẦU TƯ

  • Bất động sản
  • Food & Beverage
  • Công nghệ
  • Môi trường
  • Giáo dục

Aura luôn cam kết mạnh mẽ về sự liêm chính và đạo đức mẫu mực trong các công việc kinh doanh và các mối quan hệ với tất cả các bên liên quan. Các quy tắc, nguyên tắc, hướng dẫn chi phối đạo đức và trách nhiệm xã hội đã được xác định để thiết lập nên những hành vi cần thiết của tất cả thành viên, đối tác và nhà cung cấp của Aura. Quy tắc ứng xử của Aura đã tạo nên nền tảng đạo đức và những chính sách khen ngợi của chúng tôi.

MỘT MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỘC ĐÁO
ĐƯỢC PHÂN TÍCH
THEO 6 TRỤ CỘT CHÍNH SAU:

1. CƠ CHẾ VỐN

Phụ thuộc vào nguồn vốn bạn có, Aura sẽ thiết lập mục tiêu và KPI để IPO doanh nghiệp

2. TĂNG TRƯỞNG THEO CẤP SỐ NHÂN VỀ

  • Ý tưởng
  • Nguồn vốn
  • Sự giàu có

3. HỘI NHẬP THEO CHIỀU DỌC

Hội nhập theo chiều dọc thúc đẩy chúng ta quản lý xuất sắc, cho phép mọi sự kiểm soát trong chuỗi giá trị, từ nguồn cung ứng và cơ sở sản xuất đến các chuỗi bán lẻ chọn lọc.

4. TẠO RA SỨC MẠNH TỔNG HỢP

Chia sẻ tài nguyên trên quy mô Nhóm tạo ra một nguồn sức mạnh tổng hợp,trong đó vẫn tôn trọng bản sắc riêng và quyền tự chủ của mỗi Nhà. Sức mạnh kết hợp của Aura được tận dụng để mang lại lợi ích cho mỗi Nhà.

5. LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI

6. VĂN HÓA CHO ĐI