aura capital investment

Aura Capital là mái nhà của ….. Ngôi nhà, bắt nguồn từ 5 lĩnh vực khác nhau. Đúng như truyền thống, mỗi thương hiệu được xây dựng dựa trên một bản sắc riêng, và tập trung phát triển vì mục đích chung là phát triển con người.

food & beverage

education

enviroment

technology