2020 FIRST HALF RESULTS

AURA CAPITAL Quỹ đầu tư PRIVATE EQUITY chuyên đầu tư vào các công ty cổ phần chưa niêm yết. Thành lập năm 2017. Đã đầu tư được 15 doanh nghiệp.

ACCESS BY PROFILE

INSTITUTIONAL INVESTORS
AND ANALYSTS

View

INSTITUTIONAL INVESTORS
AND ANALYSTS

View

AURA SHARE QUOTATION

AUGUST 06 2020

500K VND

-0.1%

100

EMPLOYEES

WORLDWIDE

70%

WOMAN

IN THE GROUP

100

INVESTED

IN TRAINING