Hội đồng quản trị

Hội Đồng Quản Trị

Mục tiêu ưu tiên của Hội Đồng Quản Trị là định hướng phát triển doanh nghiệp, luôn ưu tiên việc nâng cao giá trị doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích cho tập đoàn. Nhiệm vụ chính của Hội Đồng Quản Trị là đề ra những kế hoạch phát triển ngắn hạn cũng như dài hạn, đưa ra quyết định cho những chiến lược chính của tập đoàn Aura Capital, đồng thời là cơ quan giám sát quá trình triển khai và thực thi các chiến lược đã được thông qua.

ông đậu minh nhật

Chủ tịch HĐQT Aura Capital

khuất lê hương

Phó chủ tịch HDQT
Phụ trách khu vực miền Bắc

ông marcus leng

Thành viên HĐQT

ông hồ quang minh

Thành viên HĐQT

ông mai thanh quang

Thành viên HĐQT, Cố vấn HĐQT