Nhà sáng lập

Nhà Sáng Lập

Nhà Sáng Lập đóng vai trò là thuyền trưởng, là người dẫn dắt và là người đưa ra ý tưởng khả thi cho Aura Capital. Các Nhà Sáng Lập cũng sẽ đưa ra quyết định rằng sản phẩm và dịch vụ nào của Aura Capital sẽ cung cấp đến cho khách hàng, từ đó đưa ra mô hình kinh doanh phù hợp cũng như các chính sách thu hút nhân sự và tài nguyên đến với Aura Capital.

ông wong jeh shyan

Nhà sáng lập Aura Capital

ông đậu minh nhật

Nhà sáng lập Aura Capital

ông marcus leng

Nhà sáng lập Aura Capital