About Aura

AURA
CAPITAL‘S
BIZ MODEL

Mô hình kinh doanh của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng một tầm nhìn dài hạn nhằm kích thích sự sáng tạo và sự xuất sắc của mỗi thành viên. Tinh thần này là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi và hứa hẹn mang lại sự thành công cho Aura Capital

See more

The Commitment

  • Bất động sản

  • Cộng Đồng

  • Công nghệ

  • F&B

  • Giáo dục

  • Những hoạt động khác

Cập nhật sự kiện ở Aura Capitcal

Những hình ảnh và thông tin về các sự kiện do
AURA tổ chức và các sự kiện sắp diễn ra.

Book a slot

Milestone

News

Những tin tức mới nhất về Aura Capital

View more

AURA
CAPITAL‘S
BIZ MODEL

Mô hình kinh doanh của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng một tầm nhìn dài hạn nhằm kích thích sự sáng tạo và sự xuất sắc của mỗi thành viên. Tinh thần này là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi và hứa hẹn mang lại sự thành công cho Aura Capital

The Commitment

Real Estate

Education

F&B

Technology

Community

Other Activities

3 Firms Running 6 | FROM Dec 2019 - NOW

Real Estate

Aura District / FOS Real / Sakura Hotel

3 Firms Running 5 | FROM Dec 2019 - NOW

Real Estate

Aura District / FOS Real / Sakura Hotel

3 Firms Running 4 | FROM Dec 2019 - NOW

Real Estate

Aura District / FOS Real / Sakura Hotel

3 Firms Running 3 | FROM Dec 2019 - NOW

Real Estate

Aura District / FOS Real / Sakura Hotel

3 Firms Running 2 | FROM Dec 2019 - NOW

Real Estate

Aura District / FOS Real / Sakura Hotel

3 Firms Running | FROM Dec 2019 - NOW

Real Estate

Aura District / FOS Real / Sakura Hotel

Cập nhật sự kiện ở Aura Capitcal

Những hình ảnh và thông tin về các sự kiện do
AURA tổ chức và các sự kiện sắp diễn ra.

Book a slot

News

Những tin tức mới nhất về Aura Capital