ESOP: Sở hữu cổ phiếu và động lực cho nhân viên thành công

  ESOP: Sở hữu cổ phiếu và động lực cho nhân viên thành công


  Ngày 20/06/2023 - 11h07

  Nhắc đến thành công của một doanh nghiệp, chúng ta thường nghĩ đến các yếu tố như chiến lược kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ chất lượng và nhân tài. Nhưng có một yếu tố quan trọng khác mà ít người nhắc đến đó là ESOP.

  ESOP là một cơ chế tài chính mạnh mẽ, không chỉ mang lại sự sở hữu cổ phiếu cho nhân viên mà còn tạo ra một động lực lớn đằng sau sự phát triển và thành công của một công ty.

  1) ESOP là gì?

  ESOP là viết tắt của Employee Stock Ownership Plan (tiếng Việt là "Kế hoạch Sở hữu Cổ phiếu cho Nhân viên"). Đây là một hình thức phúc lợi tài chính mà một công ty cung cấp cho nhân viên, cho phép họ mua hoặc nhận cổ phiếu của công ty mà họ làm việc. ESOP thường được áp dụng trong các công ty tư nhân, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp hoặc công ty có vốn đầu tư từ nhân viên.

  >> Cổ phiếu – Kiến thức từ A đến Z để đầu tư hiệu quả

  Sở hữu cổ phiếu cũng mang lại một loạt lợi ích và giảm rủi ro tài chính

  Một trong những lợi ích rõ rệt của ESOP đối với nhân viên là khả năng sở hữu cổ phiếu của một công ty mà họ làm việc. Khi nhân viên trở thành cổ đông, họ không chỉ cảm thấy rằng công ty quan tâm và đánh giá đúng giá trị của mình, mà còn có một vai trò quan trọng trong việc xây dựng tương lai công ty. Sở hữu cổ phiếu cũng mang lại một loạt lợi ích tài chính, từ việc nhận cổ tức đến việc tiếp cận các chương trình mua lại cổ phiếu và tăng giá trị cổ phiếu theo thời gian.

  Tuy nhiên, ESOP không chỉ đơn thuần là sở hữu cổ phiếu, đó còn là một công cụ động lực quan trọng. Bằng cách liên kết sự phát triển cá nhân với sự phát triển của công ty, ESOP thúc đẩy nhân viên làm việc chăm chỉ, đóng góp ý tưởng sáng tạo và nỗ lực hơn trong công việc. Họ không chỉ là nhân viên thông thường mà cảm thấy thân thuộc với công ty, là cổ đông trung thành và đồng hành trong hành trình chung của công ty. Động lực này giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực, nơi mà nhân viên cảm thấy được quan tâm, được coi trọng và có tiếng nói trong quyết định của công ty.

  2) Điều kiện để phát hành cổ phiếu ESOP?

  Điều 64. Điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

  - Có phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

  - Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi 12 tháng không được vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

  - Có tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua.

  Điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

  3) Các quyền và nghĩa vụ của người sở hữu cổ phiếu ESOP?

  Khi nhân viên nắm giữ cổ phiếu ESOP do công ty phát hành. Họ sẽ trở thành cổ đông của doanh nghiệp. Theo đó, những quyền của cổ đông được pháp luật quy định là nhận cổ tức theo quyết định của đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và có thể tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ.

  Bên cạnh có quyền thì nhân viên cũng có các nghĩa vụ đi kèm như thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. Tuân thủ Điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của công ty. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

  Khi nhân viên sở hữu cổ phiếu ESOP, họ có một số quyền và nghĩa vụ nhất định. Dưới đây là một số quyền và nghĩa vụ phổ biến của người sở hữu cổ phiếu ESOP:

  Quyền của người sở hữu cổ phiếu ESOP:

  Quyền biểu quyết: Người sở hữu cổ phiếu ESOP có quyền tham gia bỏ phiếu trong các cuộc họp cổ đông của công ty. Quyền biểu quyết này cho phép họ tham gia vào quyết định về các vấn đề quan trọng của công ty, chẳng hạn như bầu cử ban điều hành, thông qua các biện pháp tài chính quan trọng hoặc thay đổi quy chế công ty.

  Quyền nhận cổ tức: Nếu công ty trả cổ tức, người sở hữu cổ phiếu ESOP có quyền nhận cổ tức tương ứng với số lượng cổ phiếu mà họ nắm giữ. Quyền này cho phép họ chia sẻ trong lợi nhuận của công ty.

  Quyền bán hoặc chuyển nhượng cổ phiếu: Người sở hữu cổ phiếu ESOP có quyền bán hoặc chuyển nhượng cổ phiếu của mình trong phạm vi và theo các quy định được quy định trong chương trình ESOP và các quy định pháp luật liên quan. Quyền này cho phép họ tận dụng giá trị cổ phiếu hoặc chuyển nhượng cho người khác nếu cần thiết.

  >> Cổ phiếu OTC là gì? Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi lựa chọn giao dịch OTC

  >>  A - Z Kiến thức về Cổ phiếu quỹ:  Khái niệm, đặc điểm, quy định giao dịch cổ phiếu quỹ